Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
ciastka2

�mierdz�ca praca

Na ile siebie cenisz? Co jeste� got�w po�wi�ci� dla pieni�dzy? Czy w zamian za pensj� 20,000z� miesi�cznie by�by� w stanie pracowa� np. w ubojni i zabija� niewinne �winki? W ostatnich latach przer�ne organizacje przeprowadzi�y ju� kilkaset podobnych sond, gdzie panowie g�osowali, w jakiej pracy nie mogliby pracowa� za �adne skarby �wiata. W�r�d wynik�w najcz�ciej wymieniane by�y:

- agencja towarzyska
- prosektorium
- ubojnia
- konserwator powierzchni p�askich, potocznie zwany panem sprz�taj�cym

O ile praca w agencji towarzyskiej jest uwa�ana za najstarszy zaw�d �wiata, to jednak ponad 90% m�czyzn solidarnie powiedzia�o jej stanowcze NIE. Oczywi�cie nie ma si�, co dziwi� – oddawanie swojego cia�a za pieni�dze jest poni�aj�ce i krzywdz�ce, ponadto dochodzi strach przed chorobami przenoszonymi drog� p�ciow� (w tym HIV), a tak�e problemy z partnerem i bardzo cz�sto problemy natury psychologicznej.

Prosektorium wi�kszo�� z nas napawa strachem, obaw� i obrzydzeniem. Wykonywane w nim sekcje zw�ok (ludzi i zwierz�t) wymagaj� od pracownik�w potocznie zwanej znieczulicy – wszak ka�dy wra�liwy facet nie m�g�by spojrze� na zw�oki, kt�re przecie� bardzo cz�sto s� zmasakrowane po wypadkach i ich widok powoduje odruch wymiotny.

Praca w ubojni to z kolei stale towarzysz�cy smr�d, kt�rego intensywno�� podyktowana jest wykonywaniem okre�lonych czynno�ci – najgorszy smr�d towarzyszy utylizacji martwych zwierz�t, a jak powszechnie wiadomo padlina rozk�ada si� w bardzo szybkim tempie. Du�e znaczenie ma r�wnie� pora roku, jak wiadomo im cieplej tym aromat bardziej uci��liwy i jest go bardzo trudno zmy�. Niejednokrotnie po wzi�ciu gor�cej k�pieli, pracownikowi w dalszym ci�gu towarzyszy smr�d.

Smr�d i brud to nieod��czne elementy, z jakimi spotykaj� si� osoby sprz�taj�ce. O ile sprz�tanie dotyczy miejskich park�w i chodnik�w nara�amy si� tylko co najwy�ej na publiczne szydzenie, natomiast, je�eli jeste�my czy�cicielami toalet mo�emy spodziewa� si� najgorszego. Ludzie s� r�ni i niestety nie zawsze pozostawiaj� po sobie czyste toalety. Z kolei osoba je sprz�taj�ca musi liczy� si� dodatkowo z zatkanym odp�ywem, nag�ym wylaniem wody, czy te� z niespodziewanym brakiem w jej dostawie, co powoduje nagromadzenie ludzkich fekali�w.

Inna brudna i �mierdz�ca robota to m.in. praca w szpitalnej pralni, w przetw�rstwie rybnym jak r�wnie� w charakterze �mieciarza i szambiarza, kt�ry z nieprzyjemnymi zapachami ma styczno�� ka�dego dnia.

Komentarze

#1 | kukelele dnia wrzesie� 23 2011 15:12:50
ja pracowalem za rzezni za swinkami i nie bylo tak zle jak tu jest napisane. acha zapomnieli napisac o chektolitrach krwi i gorach swinskich wnetrznosciGrin
#2 | NIN dnia czerwiec 16 2012 21:21:11
oo matko

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 7