Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
przyjazn

Rasizm

Wbrew obiegowym opiniom problem rasizmu nie uleg� zminimalizowaniu, aczkolwiek m�wi si� o nim coraz rzadziej. Zatwardziali rasi�ci nie ukazuj� ju� tak cz�sto swojej niech�ci do czarnych w spos�b dosadny tj. nie gn�bi� ich i nie zatrudniaj�, jako taniej si�y roboczej.

Czarnosk�rzy m�czy�ni cz�sto uwa�ani s� za ludzi ni�szego gatunku. Twierdzenia te wypowiadaj� najcz�ciej „biali” nie zdaj�c sobie w og�le sprawy ze stanu umys��w „kolorowych”. Przecie� kolor sk�ry nie �wiadczy o inteligencji, o posiadanych zdolno�ciach, czy te� o orientacji seksualnej. Przyj�o si�, �e czarnych s� lud�mi heteroseksualnymi ogl�daj�cymi si� za czarnosk�rymi kobietami o kr�g�ych kszta�tach. Mit ten trzeba obali�, bowiem wielu czarnych przyznaje si� do homoseksualizmu, a na swoich partner�w dosy� cz�sto wybieraj� osoby o jasnej karnacji!

Polska jest krajem, w kt�rym dominuje rasa bia�a, aczkolwiek przyje�d�a do niej coraz wi�cej Afroamerykanin�w, aby kontynuowa� swoj� nauk� lub te� w poszukiwaniu pracy. M�odzi ludzie z regu�y s� osobami tolerancyjnymi tote� zawieraj� z czarnosk�rymi przyja�nie jak r�wnie� tworz� trwa�e zwi�zki. Problem rasizmu bardziej uwidacznia si� spo�r�d ludzi starszych, najcz�ciej mieszkaj�cych na prowincjach i wsiach, gdzie spotkanie czarnosk�rej osoby by�oby tym samym, co zobaczenie pojazdu kosmicznego i z ca�� pewno�ci� nie oznacza�oby ciep�ej reakcji.

Jedyn� metod� walki z rasizmem jest ch�� zrozumienia, i� odmienny kolor sk�ry tak naprawd� nie jest niczym istotnym – przecie� nie �wiadczy on o cz�owieku i nie odzwierciedla jego uczu�. Wyrozumia�o�� jest wysoko cenion� zalet�, kt�rej cz�sto brak w polskim spo�ecze�stwie.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Mo�e czas doda� sw�j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 2