Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
sport

Ogl�danie film�w porno

Wchodz�c w okres dojrzewania odkrywamy swoj� orientacj�, zaczynamy interesowa� si� seksem, kupujemy �wierszczyki oraz ogl�damy filmy porno. O ile w m�odym wieku filmy te nie powinny by� ogl�dane, o tyle b�d�c ju� doros�ym facetem, mo�na sobie na nie pozwoli�, a nu� pod�apiemy jaki� ciekawy pomys� na urozmaicenie naszego �ycia seksualnego.

Smutn� prawd� jest fakt, �e nawet w najlepszym zwi�zku, je�eli zawieje nud� i monotoni�, zaczynaj� si� sprzeczki, problemy, a nawet zdrady – nie ma si� co temu dziwi�. Warto zauwa�y�, �e kochankowie, kt�rzy s� ze sob� kilka, a nawet kilkadziesi�t lat wiedz�, co zrobi�, aby by�o dobrze, a w ich wsp�lnej sypialni zawsze go�ci�a �arliwa nami�tno��.

Filmy porno mog� by� wspania�� „gr� wst�pn�”, gdy� ogl�danie ich pobudza wyobra�nie, poddaje r�ne pomys�y i mo�e zapewni� niezapomnian� noc. Wielu wra�liwych m�czyzn unika tego typu „rozrywek” lub ogl�da je w samotno�ci, wstydz�c si� zasi��� przed telewizorem ze swoim partnerem. Pow�d? Ot� aktorzy graj�cy w filmach pornograficznych s� z regu�y diabelnie przystojni, wysportowani i mog� si� kocha� godzinami – z kolei wielu „zwyczajnych” m�czyzn miewa problemy z erekcj�, nie mo�e prze�ama� swojego wstydu, lub – co gorsza, nie m�wi swojemu partnerowi o swoich pragnieniach czy te� o jakimkolwiek dyskomforcie. Aby m�c wsp�lnie z partnerem ogl�da� filmy pornograficzne, nale�y tworzy� zgran� par�, bezgranicznie sobie ufa� oraz prze�ama� swoje wszelkie bariery – pokona� uczucie wstydu.

Drug� stron� medalu s� r�ne gatunki film�w pornograficznych. Mamy do wyboru soft porno, lub ca�kowite jej przeciwie�stwo, kt�re jest okre�lane mianem hardcore’u. To ostatnie przypada do gustu nielicznym facetom – cz�sto jest wr�cz odpychaj�ce, dlatego te� przed d�ug� i nami�tn� noc� warto zafundowa� sobie �agodny seans pornograficzny, kt�ry pobudzi wasz� wyobra�nie nie powoduj�c uczucia niesmaku.

Z kolei facetom PRZEWRA�LIWIONYM polecamy „Przemin�o z wiatrem”...

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Mo�e czas doda� sw�j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12074

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 4