Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
romantyczny

Co nale�y je�� przed treninigiem

Si�ownia, sztuki walki czy inne sporty, w kt�re wk�adamy ca�� swoj� energi� wymagaj� dostarczania organizmowi potrzebnych sk�adnik�w od�ywczych. Przed ka�dym takim wysi�kiem nale�y zaopatrzy� sw�j organizm w sk�adniki, kt�re s� trawione wolno, a kt�re zapewniaj� pot�ny zastrzyk energii pozwalaj�cej nam na intensywny program �wicze�.

Jednym z najlepszych sk�adnik�w, kt�re mo�emy pochrupa� w drodze na si�ownie s� migda�y, kt�re stanowi� nie tylko skarbnice witaminy E, potasu i magnezu, ale tak�e wp�ywaj� zbawiennie na prac� serca oraz pomagaj� obni�y� poziom z�ego cholesterolu. Z kolei banany zawieraj� w sobie pot�ne �r�d�o energii, witamin, mikro i makro element�w, dlatego te� dietetycy zalecaj� ich spo�ywanie przed oraz po wzmo�onym wysi�ku fizycznym.

Kolejn� grup� sk�adnik�w s� szeroko rozumiane nabia� i zbo�a; bia�y ser, jogurty, kefiry, ma�lanki, a tak�e p�atki kukurydziane i owsiane. Wszystkie te produkty w swoim sk�adzie zawieraj� mn�stwo witamin i pierwiastk�w, kt�re w widoczny spos�b wp�ywaj� na rozw�j mi�ni, s� zdrowe, a wiele z nich s� niskot�uszczowe.

Jako, �e trenujemy, aby przede wszystkim rozbudowa� tkank� mi�niow�, oraz wzmocni� swoj� si��, nie musimy ogranicza� si� do dietetycznych produkt�w z napisem „light”, gdy� dostarczaj� one mniej pok�ad�w energii.

Ostatnim i zarazem najsmaczniejszym produktem jest czekolada. Trzeba przyzna�, i� w nadmiarze jest ona tucz�ca, aczkolwiek przy intensywnym wysi�ku fizycznym jak najbardziej wskazana. Dzi�ki wchodz�cych w jej sk�ad w�glowodanom prostym, dostarcza maksymalnej dawki energii, witamin i niezb�dnych pierwiastk�w.

Na samym ko�cu warto obali� mity o wszelkich napojach daj�cych przys�owiowego powera. Liczne badania wykaza�y, �e nie s� one zdrowe i maj� destrukcyjny wp�yw na ludzki organizm. Zatem lepiej si�ga� po naturalne sk�adniki, kt�re opr�cz energii zapewni� tak�e uczt� dla podniebienia.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Mo�e czas doda� sw�j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 1