Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
sport

Artyku�y: Homoseksualizm

Gay, gej - historia i geneza poj��

Seksualno�� oraz wszystko co si� z ni� wi��e od zawsze budz� w nas bardzo odmienne przekonania i wywo�uj� w nas mas� nie zawsze prawdziwych i trafnych skojarze�. Przekazujemy je z pokolenia na pokolenie, z osoby na osob�, a� w efekcie powstaj� niezbyt ciekawe i krzywdz�ce definicje czy skojarzenia. Dla wi�kszo�ci z nas seksualno�� to to samo co erotyka czy nawet pornografia. Sp�ycamy to poj�cie, bo tak jest nam �atwiej i nie musimy d�ugo si� nad nim rozwodzi� ani zastanawia�.

Czytaj wi�cej

Gay friendly - a c� to?

Wci�� zbyt niska �wiadomo�� spo�eczna sprawia, �e geje i lesbijki, staj� si� ofiarami licznych atak�w i jawnej niech�ci i nietolerancji. W Polsce wci�� brakuje miejsc, w kt�rych osoby homoseksualne mog�yby czu� si� bezpiecznie i komfortowo.

Czytaj wi�cej

LGBT na �wiecie i w Polsce

Osoby homoseksualne to przede wszystkim geje i lesbijki ale nie tylko. Do tego typu �rodowisk o odmiennej orientacji seksualnej, zaliczaj� si� tak�e biseksuali�ci oraz osoby transgenderyczne i transseksuali�ci. Wszyscy oni zrzeszeni s� w specjalnej organizacji okre�lanej skr�towo LGBT . Skr�t tworz� pierwsze litery nazw: LESBIANS, GAYS, BISEXUALS, TRANSGENDERS.

Czytaj wi�cej

Legalno�� kontakt�w homoseksualnych na �wiecie i w Polsce

Ukazanie prawdy o swojej orientacji seksualnej to zawsze ogromny problem dla geja czy lesbijki. Obawiaj� si� oni pot�pienia oraz odrzucenia przez innych. Dzieje si� tak gdy� wi�kszo�� spo�ecze�stwa wci�� jest na „nie” w stosunku do gej�w czy lesbijek okre�laj�c ich do�� obra�liwie i pokazuj�c swoj� arogancj� a wr�cz odraz�.

Czytaj wi�cej

Fakty i mity dotycz�ce homoseksualizmu

Homoseksualizm budzi�, budzi i b�dzie zapewne budzi� wiele kontrowersji dop�ty, dop�ki nie zrozumiana zostanie istota tego „niemoralnego zjawiska”. Z homoseksualizmem jest troszk� tak jak z AIDS – teoretycznie wiemy co to jest ale posiadamy tak ma�� wiedz� na ten temat, �e boimy si� wnika� w g��b poj�cia by zrozumie� na czym ono polega.

Czytaj wi�cej

Pr�by leczenia homoseksualizmu

Jeszcze w latach 60-tych uwa�ano homoseksualizm za chorob�. Ma�o, kto z nas najprawdopodobniej wie o tym, i� homoseksualizm a� do 1991 roku by� uznawany za chorob� i figurowa� na li�cie chor�b �wiatowej Organizacji Zdrowia WHO. Do tego czasu traktowano homoseksualizm, jako chorob� o pod�o�u bli�ej nieznanym, chocia� jako g��wne jej �r�d�o podawano tutaj zaburzenia psychiczne i nerwowe.

Czytaj wi�cej

Homoseksualizm a HIV

M�wi�c o homoseksualizmie coraz cz�ciej wi��e si� go z HIV i AIDS. Modnym jest, bowiem przekonanie, �e to w�a�nie homoseksuali�ci s� przede wszystkim nosicielami wirusa i �e to oni w g��wnej mierze zara�aj� (cz�sto �wiadomie) inne osoby. Nie do ko�ca jest to fakt prawdziwy. Jest to przes�anka, kt�ra po raz kolejny wynika z niewiedzy i niepe�nej znajomo�ci genezy zar�wno samego homoseksualizmu jak i genezy HIV czy AIDS.

Czytaj wi�cej

Homofobia

Homoseksuali�ci cz�sto s� nara�eni na liczne ataki czy to s�owne czy te� fizyczne przez przedstawicieli „zdrowej” cz�ci spo�ecze�stwa. Nie s�dz� by zbytni� przesad� by�o stwierdzenie, �e wielu gej�w jest niemal traktowanych jak znienawidzone nacje narodowo�ciowe. Taka postawa – negatywna do gej�w (lesbijek) nosi miano homofobii.

Czytaj wi�cej

Religie a homoseksualizm

Niech�� do homoseksualist�w ma jeszcze jedn� g��wn� przyczyn�. Stanowi� j� przekonania religijne, kt�rymi karmi� nas ksi�a lub przedstawiciele innych religii dominuj�cych czy panuj�cych w okre�lonym pa�stwie.

Czytaj wi�cej

Niech na zobacz�

Homoseksuali�ci nigdy nie byli t� grup� spo�eczn�, kt�ra budzi�aby pozytywne skojarzenia. Wr�cz przeciwnie. Zachowania i reakcje, jakie wywo�uj� osoby homoseksualne s� pe�ne niech�ci, z�o�ci, nienawi�ci, agresji. Nie do ko�ca wiadomo, dlaczego, bo przecie� geje (lesbijki) to tacy sami ludzie jak wszyscy inni.

Czytaj wi�cej

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12074

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 4