Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
sport

Coming out

Brak artyku��w w tej kategorii

Geje na �wiecie

W�ochy

Portugalia

�rodowiska gejowskie s� raczej akceptowane w krajach portugalskich. Jednak�e nie zawsze tak by�o. W bardzo odleg�ych czasach geje byli paleni na stosie. Dzisiaj sytuacja zmieni�a si� i to bardzo.

Czytaj wi�cej

Indie

Indie to kraj, w kt�rym od niemal 145 lat obowi�zywa�o niezmiennie to samo prawo wobec gej�w. Prawo to nakazywa�o traktowa� zwi�zki gejowskie, jako przest�pstwo i jako takie te� by�o ono karane. Osobie, kt�rej udowodniono zwi�zek homoseksualny, by...

Czytaj wi�cej

Francja

Francja to pierwszy na �wiecie kraj, w kt�rym zalegalizowano akty homoseksualne. Prawo francuskie chroni tak�e gej�w przed jak�kolwiek form� dyskryminacji z racji deklarowanej przez nich orientacji seksualnej. Francja udziela te� azylu polityczneg...

Czytaj wi�cej

Homoseksualizm

Prawa gej�w w Polsce

Paragraf 175

Gej od zawsze by� postrzegany, jako osoba „niewygodna”. Gej nie pasowa� nigdy do wizerunku porz�dnego spo�ecze�stwa, od zawsze niemal postrzegany, jako odmieniec, kt�rego trzeba za wszelk� cen� zgn�bi�, zniszczy�, zdemaskowa� i upokorzy�.

Czytaj wi�cej

Sytuacja homoseksualist�w w III Rzeszy

Nazi�ci nigdy nie tolerowali �adnej inno�ci. Wszystko, co odbiega�o od ich „widzimisi�” by�o z�e, naganne, brudne i niew�a�ciwe. Trzeba by�o, wi�c to wszystko wyt�pi�, po to by spo�ecze�stwo niemieckie by�o „czyste” i ̶...

Czytaj wi�cej

Akcja "Hiacynt"

Gej to kto�, kto wymyka si� ze sztywnych schemat�w „porz�dnego obywatela”. Mimo, �e nie jest kim� gorszym tak jest traktowany. Z rezerw�, niech�ci�, czasami pogard� i odraz�. Ale dlaczego? Przecie� gej to kto� taki sam jak tysi�ce, mil...

Czytaj wi�cej

Rozw�j osobisty

B�d� jak dziecko

Ludzka cybernetyka

S� trzy etapy lotu samolotem: start, przelot do punktu docelowego i l�dowanie. Do tego, �eby maszyna wystartowa�a a potem bezpiecznie wyl�dowa�a potrzebny jest pilot. Podczas samego lotu obs�ug� maszyny zajmuje si� urz�dzenie cybernetyczne, zwane ...

Czytaj wi�cej

Sukces

Wikipedia.org informuje: „Sukces to dzia�anie na najwy�szym poziomie mo�liwo�ci jednostki, w kierunku spe�nienia jej marze� i pragnie� przy jednoczesnym zachowaniu r�wnowagi, pomi�dzy wszystkimi p�aszczyznami �ycia. Innymi s�owy sukces jest ...

Czytaj wi�cej

Przyjmno��

Przyjemno�� jest jednym z najwspanialszych fizycznych przejaw�w rado�ci. Przyjemno�� odczuwasz dzi�ki pi�ciu zmys�om kt�re jako cz�owiek posiadasz. Kiedy anga�ujesz si� spontanicznie w doznawanie czego�, co wyzwala w Tobie nagromadzon� rado��, stw...

Czytaj wi�cej

Zdrowie HIV AIDS

Organizacje HIV i AIDS na �wiecie

Organizacje HIV AIDS w Polsce

W Polsce dzia�a bardzo du�o organizacji pozarz�dowych, kt�re w swoich statutach maj� zapisane przeciwdzia�anie HIV/AIDS. Niekt�re z nich maj� to wpisane, jako g��wny cel statutowy, inne dzia�aj� na szerszym obszarze – na przyk�ad pomoc dziec...

Czytaj wi�cej

Choroby przenoszone drog� p�ciow�

Choroby weneryczne s� infekcjami przenoszonymi drog� p�ciow� tudzie� podczas kontakt�w seksualnych z zara�onym partnerem. W dobie dzisiejszej cywilizacji schorzenia te dotykaj� coraz wi�cej os�b, aczkolwiek mo�na si� przed nimi uchroni�.

Czytaj wi�cej

Zaka�enia HIV w miejscach publicznych

Zaka�enia przenoszone przez krew i p�yny ustrojowe to powa�ne zagro�enie dla pacjent�w szpitali, poradni, gabinet�w kosmetycznych, fryzjerskich, a tak�e studi�w tatua�u. Tutaj zaka�enie mo�emy potraktowa� dwutorowo – zaka�enie przenoszone &#...

Czytaj wi�cej

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12074

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 5