Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
tv

VIDEOCHAT

Moi drodzy! Gaymateo, jako pierwszy w Polsce portal dla gej�w umo�liwi� VIDEOCHAT, czyli korzystanie z czata z mo�liwo�ci� podgl�du, a tak�e - uwaga! - przesy�ania i odbierania d�wi�ku, i to od razu na czacie!

Tu mo�esz wej�� na czata:
WCHODZ�

Zanim jednak na niego wejdziesz, prosz�, przeczytaj Regulamin korzsytania z niego. Wchodz�c na Videochat Gaymateo akceptujesz w pe�ni poni�sze WARUNKI U�YTKOWANIA:

1. Wst�p na Videochat Gaymateo tylko dla os�b powy�ej 18 roku �ycia.
2. Zakazne jest u�ywanie wulgarnego s�ownictwa.
3. Zakazane jest pisanie wielkimi literami.
4. Zakazane jest propagowanie innych stron internetowych, niezale�nie od ich tematyki, a tak�e u�ywanie nick�w (login�w), maj�cych w nazwie adres strony www. 5. Zakazane jest propagowanie tre�ci faszystowskich, rasistowskich oraz zawieraj�cych w sobie jakiekolwiek �lady i poszlaki tre�ci dyskryminuj�cych ze wzgl�du na cokolwiek.
6. Niedozwolone jest ��danie od innych, wy�udzanie nr telefonu, adresu, prawdziwego imienia i nazwiska, czy szanta�owanie w jakikolwiek spos�b rozm�wc�.
7. Na czacie wszsytkich uczestnik�w obowi�zuje kultura i przestrzeganie powszechnie przyj�tych za normalne, moralne i etyczne zachowa�.
8. Na czacie obowi�zuj� zasady zgodne z prawem polskim.
9. Gaymateo zastrzega sobie mo�liwo�� wy��czenia czatu w dowolnej chwili bez powodu, czy te� podawania przyczyny.

Je�li akceptujesz powy�sze warunki, mo�esz spokojnie wej�� na czata. Baw si� dobrze! Poznawaj nowych ludzi, korzystaj z �ycia!

Tu mo�esz wej�� na czata:
WCHODZ�

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 4