Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
tv

Artyku�y: Zdrowie HIV AIDS

R�nica mi�dzy HIV a AIDS

Wirus HIV zwany r�wnie� ludzkim wirusem niedoboru odporno�ci wywo�uje chorob� AIDS, czyli ko�cowy etap zaka�enia. Wbrew stosowanej obiegowo nazwie, wirus HIV dzieli si� na dwa typy: HIV-1 i HIV-2, aczkolwiek ten ostatni w znacznie wolniejszym stopniu doprowadza do rozwoju choroby. Najsmutniejszym jest fakt, i� pomimo przeprowadzonych tysi�cy bada�, w dalszym ci�gu pochodzenie wirusa HIV nie zosta�o wyja�nione, a AIDS jest chorob� nieuleczaln�.

Czytaj wi�cej

Wykrywanie i testy na HIV

Kontakt seksualny z osob� z tzw. grupy ryzyka? Przeprowadzona transfuzja krwi? Uk�ucie ig�� niewiadomego pochodzenia, oraz wiele innych przypadk�w nie powinny prowadzi� do przedwczesnej paniki, bowiem mo�liwe jest wykrycie potencjalnego zagro�enia u osoby mog�cej podejrzewa� u siebie zaka�enie.

Czytaj wi�cej

Cz�ste pytania - HIV i AIDS

Przedstawiamy najcz�ciej zadawane pytania dotycz�ce wirusa HIV i choroby AIDS.

Czytaj wi�cej

HIV i AIDS w Polsce

Pytaj�c o liczb� chorych na AIDS i o liczb� nosicieli wirusa HIV musimy pami�ta� o tak zwanej ciemnej liczbie os�b, kt�re nie wiedz�, albo podejrzewaj�, �e mog� by� zara�one i boj� si� zrobi� test potwierdzaj�cy obecno�� wirusa w organizmie.

Czytaj wi�cej

HIV i AIDS na �wiecie

Og�lno�wiatowa pandemia wywo�ana wirusem HIV, a w nast�pstwie AIDS zbiera �miertelne �niwa na ca�ym �wiecie. Jak donosi UNAIDS w ubieg�ym – 2008 roku 2,5mln os�b zarazi�o si� wirusem HIV. Jest to praktycznie taka sama ilo�� jak w 2007 roku, w kt�rym zmar�o ponad 2,1 mln os�b.

Czytaj wi�cej

HIV a kontakty homoseksualne

Zwi�zki homoseksualne, szczeg�lnie gejowskie budz� bardzo du�o kontrowersji i zb�dnego zainteresowania. Niestety wok� tej mniejszo�ci naros�o du�o mit�w, kt�re ukazuj� jej nieprawdziwy obraz. Media nie s� tu bez winy, a szczeg�lnie w kwestii HIV/AIDS – wirusa wykryto najpierw u os�b orientacji homoseksualnej i to w�a�nie ich oskar�ono o zapocz�tkowanie �wiatowej pandemii.

Czytaj wi�cej

Jak mo�na zarazi� si� wirusem HIV?

Pomimo, i� �yjemy w dobie XXI wieku, tak naprawd� istnieje ogromna rzesza os�b, kt�ra nie posiada elementarnej wiedzy odno�nie dr�g przenoszenia wirusa HIV. Nie obce s� stwierdzenia w�r�d niedoinformowanych ludzi, �e zaka�enie mo�e nast�pi� poprzez np. uk�szenie komara czy te� poprzez poca�unek.

Czytaj wi�cej

Jak NIE mo�na zarazi� si� HIV?

Wbrew obiegowym opiniom wirusem HIV wcale nie tak �atwo si� zarazi�. O wiele wi�ksze jest prawdopodobie�stwo z�apania grypy, przezi�bienia czy anginy. HIV przedostaje si� do organizmu cz�owieka tylko i wy��cznie poprzez krew, kontakty seksualne i w wyniku ci��y kobiety seropozytywnej, aczkolwiek s� to sporadyczne przypadki – �rednio jedna osoba na tysi�c.

Czytaj wi�cej

Seks z osob� z HIV

HIV nazywany na pocz�tku d�um� XX wieku przesta� nas ju� straszy�, sta� si� codzienno�ci� i nie jest ju� tematem tabu. Nowoczesne leki znacznie wyd�u�y�y �ycie zaka�onych i sprawi�y, �e nawet seropozytywne matki maj� szans� urodzi� zdrowe dziecko – jednak wirus HIV w dalszym ci�gu jest nieuleczalny.

Czytaj wi�cej

Metody leczenia

Leczeniem og�lno�wiatowej pandemii HIV/AIDS od samego pocz�tku zaj�li si� najwybitniejsi specjali�ci chor�b zaka�nych. Pomimo tego, i� do tej pory nie uda�o si� odnale�� skutecznego lekarstwa, kt�re upora�oby si� z t� wyniszczaj�c� chorob�, zrobiono ogromne post�py i dzi�ki najnowszym lekom uda�o si� wyd�u�y� �ycie osobom chorym a� o ponad trzydzie�ci lat (przy stosowaniu terapii aretro).

Czytaj wi�cej

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 2