Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
ciastka2

Artyku�y: Rozw�j osobisty

Jak zagoni� si� do dzia�ania?

Jak wiadomo nie �atwo jest podj�� si� wyzwania i zacz�� robi� co� czego efekty zobaczymy dopiero za jaki� czas swojej pracy. Ten temat jest po�wi�cony w�a�nie wszystkim kt�rzy chc� co� osi�gn�� ale nie wiedz� jak si� do tego zabra�.

Czytaj wi�cej

Obawy przed niepowodzeniem

Najwa�niejszym krokiem na drodze do wyznaczonego celu jest, przede wszystkim, przezwyci�enie obaw przed niepowodzeniem. Powszechnie uwa�a si�, �e niepowodzenia w niekt�rych sytuacjach i pope�nianie b��d�w eliminuje osi�gni�cie sukcesu. Musisz sobie u�wiadomi�, �e niepowodzenia, a nawet kl�ski, s� przes�ank� ka�dego sukcesu.

Czytaj wi�cej

Obawa przed odmow�

Obawa przed odmow� mo�e sparali�owa� nasze dzia�ania i nie pozwoli� nam na podj�cie w�a�ciwych krok�w w d��eniu do celu. Zabija w nas potrzeb� konsultacji, pytania o wskaz�wki i poszukiwanie m�drzejszych rozwi�za�. Paradoksalnie uzale�nia nasze decyzje od innych ludzi.

Czytaj wi�cej

Zak�adki obrazkowe

O co chodzi? Chodzi o to, �e te zak�adki to jakby wieszaki, na kt�re mo�emy wiesza� ubrania (informacje). Raz wymy�lamy sobie zestaw zak�adek i u�ywamy ich ci�gle.

Czytaj wi�cej

10 sposob�w na zwi�kszenie produktywno�ci

Zastanawiasz si�, jak to jest, �e mimo ogromnego wysi�ku jaki wk�adasz w swoj� prac�, ci�gle masz za ma�o czasu by j� doko�czy�? Nie wyrabiasz si�, i jeste� coraz to bardziej zm�czony… Masz problemy z koncentracj�, nie wspominaj�c o pami�ci...

Czytaj wi�cej

Obawa przed o�mieszeniem

Jednym z najistotniejszych hamulc�w sukcesu jest obawa przed o�mieszeniem. Obawa przed o�mieszeniem z powodu niepowodzenia potrafi zatrzyma� tw�rczego cz�owieka w miejscu, nawet na wiele lat.

Czytaj wi�cej

Nastawienie do �ycia

W�a�nie teraz, dok�adnie w tej chwili, decydujesz o tym jak potoczy si� dalej Twoje �ycie. Ka�da kolejna decyzja, kt�r� podejmujesz ma wp�yw na to czy Twoja �cie�ka rozwoju poprowadzi ci� prosto do celu, czy mo�e stanie si� ona d�uga i kr�ta. G��wnym czynnikiem maj�cym wp�yw na podejmowane przez Ciebie decyzje jest Twoje nastawienie do �ycia.

Czytaj wi�cej

Warto czyta� ksi��ki

Ksi��ki warto czyta�. Wie o tym ka�dy, kto w swoim �yciu przeczyta� chocia�by jedn� ksi��k�. W szkole podr�czniki szkolne pomagaj� uczniom zdobywa� wiedz�, a tak�e sprawdzaj� nabyte na lekcji umiej�tno�ci poprzez zamieszczone pod koniec rozdzia�u �wiczenia. Co najwa�niejsze, ksi��ek wcale nie trzeba kupowa�...

Czytaj wi�cej

Jedynie 6 os�b...

Sam tytu� tego artyku�y nie za wiele za pewne Ci m�wi. O jakie sze�� os�b chodzi i w og�le o co chodzi? Ot� powodzenie w �yciu i osi�ganie cel�w, wspania�e wycieczki, �adne domy i nowe samochody to rzeczy, o kt�rych marzy wi�kszo�� z nas. Jedni tylko marz�, inni pr�buj� co� robi�, jednak po pierwszych niepowodzeniach odpuszczaj�, natomiast jeszcze inni walcz� do ko�ca i osi�gaj� to co sobie zamierzyli.

Czytaj wi�cej

Algorytm jasnowidzenia

Przyznam szczerze, nazwa brzmi ciekawie, naukowo, bardzo intryguj�co, a ten kto s�owa tego u�ywa chce podkre�li� swoje obycie z nauk� d���c do wzmoc�nienia swego autorytetu. Okre�lenie to staje si� ostatnio bardzo modne i cz�sto u�ywane jest w odniesieniu do matematyk�w, informatyk�w, fizyk�w, astrolog�w a ostatnio wr�ek, bo czarownice z dawnych lat gdzie� si� zapodzia�y, ust�puj�c miejsca nowocze�niejszym formom.

Czytaj wi�cej

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 2