Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
zakaz

Artyku�y: Geje na �wiecie

Austria

W Austrii zwi�zki jednop�ciowe zosta�y zalegalizowane ostatecznie w 2002 roku na mocy postanowienia S�du Konstytucyjnego. Sytuacja austriackich gej�w nie jest najgorsza. Geje w tym kraju mog� swobodnie zg�asza� si� do wojska. Ponadto geje s� zr�wnani ze wszystkimi pozosta�ymi obywatelami.

Czytaj wi�cej

Belgia

Belgia to drugie z kolei pa�stwo, kt�re zdecydowa�o si� na legalizacj� zwi�zk�w jednop�ciowych. Obecnie pary jednop�ciowe maj� takie same prawa jak i obowi�zki jak pary hetero. Pocz�tkowo jednak istnia�y pewne ograniczenia co do mo�liwo�ci zawierania tego typu zwi�zk�w.

Czytaj wi�cej

Chiny

�rodowiska gejowskie i ich tematyka istnieje tak�e w Chinach. Chiny to pa�stwo, kt�re zalegalizowa�y kontakty jednop�ciowe w 2006 roku. Jeszcze w roku 1998 w Chinach obowi�zywa�o prawo, wed�ug kt�rego geje byli wi�zieni i karani pod pretekstem chuliganizmu. Mimo, i� teoretycznie prawo to nie istnieje, to nadal geje s� zatrzymywanie i aresztowani pod wieloma r�nego typu zarzutami.

Czytaj wi�cej

Francja

Francja to pierwszy na �wiecie kraj, w kt�rym zalegalizowano akty homoseksualne. Prawo francuskie chroni tak�e gej�w przed jak�kolwiek form� dyskryminacji z racji deklarowanej przez nich orientacji seksualnej. Francja udziela te� azylu politycznego wszystkim tym, kt�rzy si� o niego ubiegaj�, z racji prze�ladowa� na tle orientacji seksualnej.

Czytaj wi�cej

Holandia

Holandia to jedno z najbardziej przyjaznych gejom pa�stw. Tutaj nie istniej� �adne prawa dyskryminuj�ce t� mniejszo�� seksualn�. Holandia zaliczana jest te� do pa�stw, kt�re w najwi�kszym stopniu d��y�y i d��� nadal do zr�wnania praw gej�w z prawami os�b heteroseksualnych.

Czytaj wi�cej

Indie

Indie to kraj, w kt�rym od niemal 145 lat obowi�zywa�o niezmiennie to samo prawo wobec gej�w. Prawo to nakazywa�o traktowa� zwi�zki gejowskie, jako przest�pstwo i jako takie te� by�o ono karane. Osobie, kt�rej udowodniono zwi�zek homoseksualny, by�a skazywana na 10 lat wi�zienia.

Czytaj wi�cej

Niemcy

W Niemczech mimo wyra�nego prawa zakazuj�cego dyskryminacji gej�w i lesbijek, ci ci�gle uwa�aj si� za gorzej traktowanych. Dotyczy to g��wnie i ujawnia si� w problemach ze znalezieniem dobrej pracy oraz utrzymaniem si� na zajmowanych przez nich stanowiskach. Sytuacja jest na tyle z�a, �e co czwarty Niemiec gej twierdzi, �e wyra�nie odczu� na swojej sk�rze nietolerancj� w stosunku co do swojej orientacji seksualnej.

Czytaj wi�cej

Norwegia

Norwegia to tak�e jedno z nielicznych pa�stw, kt�re przyzna�o gejom prawo do zawierania zwi�zk�w ma��e�skich na takich samych warunkach jak w przypadku par hetero. �rodowiska te ucieszy� te� fakt, i� ma��e�stwa te maj� prawo do adopcji i wsp�lnego wychowywania dzieci.

Czytaj wi�cej

Portugalia

�rodowiska gejowskie s� raczej akceptowane w krajach portugalskich. Jednak�e nie zawsze tak by�o. W bardzo odleg�ych czasach geje byli paleni na stosie. Dzisiaj sytuacja zmieni�a si� i to bardzo.

Czytaj wi�cej

Rosja

Jednym z najmniej przyjaznych gejom kraj�w jest Rosja. To tutaj mimo nieustannych stara� w�adz o zapewnienie ochrony gejom, wci�� g�o�no jest o jawnych napadach i prze�ladowaniach tej mniejszo�ci spo�ecznej. Geje nie s� mile widziani ani postrzegani w Rosji, mimo, i� oficjalnie pa�stwo to w 1993 roku zalegalizowa�o zwi�zki homoseksualne.

Czytaj wi�cej

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 26