Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
romantyczny

Jedenaste urodziny KPH

Kampania Przeciw Homofobii istnieje w Polsce ju� 11 lat! Zapraszamy do zapoznania si� z programem uroczysto�ci!

Program uroczystych obchod�w 11. Urodzin Kampanii Przeciw Homofobii
11 lat w 11 dni

1-2.IX.2012 r.
godz. 10:00 – 18:00, biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa.


Akademia Zaanga�owanego Rodzica – warsztaty dla rodzic�w os�b LGBT. Jest to ju� trzeci z pi�ciu zjazd�w w ramach Akademii. Odb�d� si� 4 modu�y tematyczne: regulacje prawne, rodzicielstwo os�b LGBT, wiara i stanowisko Ko�cio�a oraz przygotowanie do spotkania z Judy Shepard.

Wydarzenie zamkni�te. Wi�cej informacji: [email protected]

3.IX.2012 r.
godz. 9:30, biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa


Powitanie Judy i Dennisa Shepard�w – rodzic�w zamordowanego w 1998 roku Matthew Sheparda, aktywist�w na rzecz penalizacji zbrodni motywowanych nienawi�ci�.

Wydarzenie zamkni�te.

godz. 10:00, biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa

Spotkanie Judy i Dennisa Shepard�w z polskimi rodzicami os�b LGBT, kt�re b�dzie cz�ci� wsp�produkowanego przez KPH dokumentu na temat rodzic�w – aktywist�w.

Wydarzenie zamkni�te.

godz. 15:00, Fundacja im. S. Batorego, ul. Sapie�y�ska 10a, Warszawa
Wyk�ad otwarty Judy i Dennisa Shepard�w, spotkanie dyskusyjne z uczestnikami.
Wydarzenie otwarte.

godz. 18:30, Rezydencja Ambasadora USA, Idzikowskiego 34, Warszawa
Uroczyste przyj�cie wydawane przez Ambasadora USA Lee Feinsteina z okazji przyjazdu Judy i Dennisa Shepard�w.

Wydarzenie zamkni�te, za zaproszenie Ambasadora.

4.IX.2012 r.

12:00, Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, sala nr 102 budynek D-C, Warszawa
Konferencja pt. „„Przest�pstwa z nienawi�ci na tle homofobii. Standardy ochrony prawnej w Polsce i na �wiecie” pod patronatem Wicemarsza�kini Wandy Nowickiej. Gospodarzem konferencji jest pose� na Sejm RP Robert Biedro�, prowadzenie Agata Chaber, Prezes KPH. W konferencji wezm� udzia� m.in.: Judy i Dennis Sheparowie, Pe�nomocniczka Rz�du ds. R�wnego Traktowanie Agnieszka Koz�owska-Rajewicz), Robert Biedro� - Wiceprzewodnicz�cy Komisji Sprawiedliwo�ci i Praw Cz�owieka, Miros�awa Makuchowska - Wiceprezeska KPH, Aleksandra Gliszczynska-Grabias -Pozna�skie Centrum Praw Cz�owieka oraz osoba reprezentuj�ca Ministerstwo Sprawiedliwo�ci.
Wydarzenie otwarte, wymagana rejestracja mailowa na [email protected] do 2 wrze�nia godz. 18.00.

5.IX.2012 r.

godz. 17:00, Austriackie Forum Kultury, ul. Pr�na 8, Warszawa
Wyk�ad otwarty Queer Studies: Seminarium pt. „Dobre praktyki pracy psychologicznej z osobami LGBT” - okazja do pos�uchania i porozmawiania z trzema specjalistami pracuj�cymi z osobami LGBT: dr Katarzyn� Bojarsk�, dr Grzegorzem Iniewiczem i dr Danielem B�kiem. Prelegenci opowiedz� z jakimi problemami trafiaj� do nich klienci oraz jakie metody pracy sprawdzaj� si� najlepiej. Nast�pnie odb�dzie si� pokaz filmu ‘Intersexion’ – dokumentu i �yciu os�b interseksualnych, oraz dyskusja.
Wydarzenie otwarte.

6.IX.2012 r.

godz. 10:00, Biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa
Konferencja prasowa: przedstawienie publikacji Lekcja R�wno�ci. Postawy i potrzeby kadry nauczycielskiej i m�odzie�y wobec homofobii w szkole oraz przedstawienie najwa�niejszych wynik�w og�lnopolskich bada�, w kt�rych bra�o udzia� blisko 800 uczni�w i nauczycieli,
Wydarzenie otwarte.

7.IX.2012 r.

godz. 17.00 , Biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa
Co z t� szko��? Dyskusja nad rol� nauczycieli i r�wie�nik�w oraz mo�liwo�ciami wspierania uczni�w i uczennnic LGBT. Przedstawienie najwa�niejszych wniosk�w raportu Lekcja R�wno�ci. Postawy i potrzeby kadry nauczycielskiej i m�odzie�y wobec homofobii w szkole. Go�cie: Marzanna Pogorzelska, Jan �wierszcz, Kuba Lendzion, Miros�awa Mauchowska i inni.

Wydarzenie otwarte.

8.IX.2012 r.

godz. 10:00 – 18:00, Biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa
Bli�ej – warsztaty transinkluzywno�ci dla LGB(T) NGO. Ide� warsztatu jest zapoznanie uczestnik�w z tematyk� transp�ciowo�ci i queer, edukacji w temacie praw cz�owieka, budowanie zasob�w w kontek�cie spostrzegania norm jak r�wnie� prze�amywanie ich oraz wytwarzania skutecznych narz�dzi i umiej�tno�ci dla w��czania os�b trans i queer w dzia�alno�� organizacji. Projekt wsp�finansowany jest przez Fundacj� im. R�y Luksemburg.
godz. 20:00, Biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa.

Przyj�cie urodzinowe Kampanii Przeciw Homofobii dedykowane wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom, cz�onkom i cz�onkiniom, wsp�pracownikom i wsp�pracowniczkom, kt�rzy przez ostatnie 11 lat dzia�ania KPH po�wi�cali sw�j czas na rozw�j przeciwdzia�ania dyskryminacji ze wzgl�du na orientacj� seksualn� i to�samo�� p�ciow�.

Wydarzenie zamkni�te, na zaproszenie Zarz�du Kampanii Przeciw Homofobii.

9.IX.2012 r.

godz. 14:00 – 22:00, Miasto Cypel, ul. Zaruskiego 6, Warszawa
Piknik oraz ognisko dla przyjaci� i przyjaci�ek KPH oraz dzie� konkurs�w. Do wygrania publikacje KPH i Krytyki Politycznej, t�czowe bransoletki, chor�giewki, przypinki i smycze i wiele innych nagr�d! W programie tak�e rejs t�czow� �odzi� do Starego Miasta i z powrotem! We�cie ze sob� przek�ski, jedzenie do opieczenia nad ogniskiem, drobne na napoje ch�odz�ce i grzej�ce oraz dobry humor!

Wydarzenie otwarte.

godz. 16:00, lokalizacja do potwierdzenia, Warszawa

Warsztaty Drag King. Drag King to osoba, oboj�tnie jakiej p�ci biologicznej, kt�ra w �wiadomy spos�b robi przedstawienie z m�sko�ci. Je�li kiedykolwiek zastanawia�a/e� si� nad tym, jakim m�czyzn� chcia�(a)by� by� – warsztaty Drag King s� w�a�nie dla Ciebie.

Wydarzenie otwarte, ilo�� miejsc ograniczona, zapisy droga mailow� na [email protected] do 8.IX.2012 r. do godz. 18:00.

10.IX.2012 r.

godz. 12:00 – 18:00, Biuro KPH, ul. Solec 30a, Warszawa
Dzie� Otwarty Biura. Je�li zastanawiasz si� jak dzia�a KPH, nad czym pracuj� osoby zaanga�owane w organizacj�, co mo�na zrobi� w ramach wolontariatu, je�li chcesz przejrze� nasze zbiory biblioteczne, zapakowa� pe�n� torb� naszych publikacji albo napi� si� kawy i pogada�, przyjd� na dzie� otwarty!

Wydarzenie otwarte.

11.IX.2012 r.

godz. 18:00,
Rynek Starego Miasta, Warszawa

Czego �yczysz KPH na 11 urodziny? Czego �yczysz Sobie i Twoim bliskim osobom LGBT?

W ci�gu ostatnich 11 lat pracy KPH uda�o nam si� spe�ni� marzenia wielu os�b: interweniowali�my w szko�ach, prowadzili�my sprawy s�dowe, rozprzestrzeniali�my wiedz�, wyk�adali�my Queer Studies. W dniu 11.09.2012 roku b�dziemy wypuszcza� w powietrze balony z �yczeniami dla KPH oraz dla wszystkich os�b LGBT. Przyjd�cie z�o�y� nam i sobie �yczenia, wypiszcie na balonach swoje marzenia.

Je�li nie mo�ecie by� z nami osobi�cie to prze�lijcie swoje �yczenia mailowo na adres [email protected] lub napiszcie na naszej tablicy na FB www.facebook.com/lgbt.kph, a my po�lemy je w niebo.

Wydarzenie otwarte.

Komentarze

#1 | Fellow dnia maj 19 2015 20:55:12
Gratulacje

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 2